Sadurczykus Times

dr n. hum. Ireneusz Sadurski, Prof. Oświaty

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

foto


Kariera naukowa

magister z przygotowaniem pedagogicznym - 1993
nauczyciel mianowany - 1996
doktor nauk humanistycznych 2004
nauczyciel dyplomowany – 2005
Egzaminator OKE z historii - 2006
Egzaminator OKE z wiedzy o społeczeństwie - 2008
członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Lublinie - 2016
członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego - 2017
Profesor Oświaty — 2018
aktualne stanowisko – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie.

Zainteresowania badawcze: historia ustroju w XIX wieku, polityka oświatowa w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym, polskie powstania narodowe w XIX wieku, historia Kościoła w XIX wieku.

Publikacje

2004

 • Burmistrzowie miast prywatnych województwa (guberni) lubelskiego w latach 1815-1867, „Roczniki Humanistyczne” KUL, t. LII (2004), s. 123-143.

  2005

 • „W cieniu wielkiej noblistki”, film historyczny o Józefie Skłodowskim – dyrektorze Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie w latach 1851-1862, zrealizowany z TVP Lublin, Lublin 2005.

  2007

 • Korpus nauczający Gimnazjum Wojewódzkiego (Gubernialnego) w Lublinie w latach 1832-1864, „Roczniki Nauk Społecznych” KUL, t. XXXV (2007), s. 143-166.

  2008

 • Dyrektorzy Gimnazjum Wojewódzkiego (Gubernialnego) w Lublinie w latach 1832-1864, Archiwa Temporum Testes, [w:] Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, Wydawnictwo KUL Lublin 2008, s. 475-488.

  2010

 • Perspektywa pracy i możliwość dalszego kształcenia się gimnazjalistów lubelskich w świetle ankiet w latach 1832-1864, Narrata de fontibus hausta, [w:] Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 423-466.
 • J. Kędracki. Znalazł grób Skłodowskiej „Gazeta Wyborcza”, Kielce 23 lipca 2010 (w artykule wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu dr. Ireneusza Sadurskiego z Lublina „Józef Skłodowski (1804-1882). Dyrektor Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie” dostępne w internecie: http://i.sadurski.w.interia.pl.sklodowskigl/.
 • Udział uczniów Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie w manifestacjach patriotyczno-religijnych przed Powstaniem Styczniowym. Z dziejów edukacji na Lubelszczyźnie, „Summarium” 2010, R. 39 (59), s. 23-43.

  2011

 • Józef Skłodowski – nauczyciel, dyrektor i wychowawca w szkołach Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym, Annales Universitatis Mariae - Curie- Skłodowska Lublin — Polonia, Vol. LXVI, z.1 Sectio F 2011, s. 7-55.
 • Korelacja nauczania religii i historii w trzyletnim liceum ogólnokształcącym w zakresie rozszerzonym, Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną, red. Andrzej Kiciński, Lublin 2011, s. 55-69.
 • Kurier Lubelski Nr 1, 9. XII 1830, Kurier Lubelski, 30.11.2011, s.12-13.

  2012

 • Biskup sufragan lubelski Mateusz Maurycy Wojakowski w powstaniu 1830-1831 [w:] „Głos Garbowa” Cz. I, (wrzesień 2012), nr 9, s. 8-9.
 • Biskup sufragan lubelski Mateusz Maurycy Wojakowski w powstaniu 1830-1831 [w:] „Głos Garbowa” Cz. II, (październik-listopad 2012), nr 10-11, s. 6-7.
 • Biskup sufragan lubelski Mateusz Maurycy Wojakowski w powstaniu 1830-1831 [w:] „Głos Garbowa” Cz. III, (grudzień 2012), nr 12, s. 6-7.

  2013

 • Biskup sufragan lubelski Mateusz Maurycy Wojakowski w powstaniu 1830-1831 [w:] „Głos Garbowa” Cz. IV, (styczeń-luty 2013), nr 1-2, s. 6-7.
 • „Szkoła Buntowników” Gimnazjaliści lubelscy w manifestacjach 1861 roku [w:] Zwiastun” (luty 2013), nr 78, s. 4-5. (streszczenie wystąpienia na sesji naukowej na Zamku Lubelskim w dniu 8 stycznia 2013 roku z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego).
 • Biskup sufragan lubelski Mateusz Maurycy Wojakowski wobec powstania listopadowego. [w] Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia, ludzie, źródła, pod red. Anny Barańskiej i Jana Skarbka, Lublin-Oświęcim 2013, s. 54-76.
 • Rosjanie w kadrze nauczycielskiej Gimnazjum Lubelskiego w okresie paskiewiczowskim w świetle zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie, Annales Universitatis Mariae - Curie- Skłodowska Lublin — Polonia, Vol. LXVVIII, 1-2 Sectio F 2013, s. 107-140.

  2014

 • „Szkoła Buntowników” Gimnazjaliści lubelscy w manifestacjach 1861 roku, cz. 1, „Kwarta” Pismo historyczno-społeczne nr 1 (10) 2014, s. 8-23.
 • „Szkoła Buntowników” Gimnazjaliści lubelscy w manifestacjach 1861 roku, cz. 2, „Kwarta” Pismo historyczno-społeczne nr 2 (11) 2014, s. 30-47.

  2015

 • Losy dokumentacji katyńskiej i jej droga na Zachód, „Nasza Historia”, nr 5 (18), maj 2015, s. 22-25.
 • Patriotyczna reakcja lublinian wobec wydarzeń Nocy Listopadowej w 1830 roku, „Kwarta” Pismo historyczno-społeczne nr 4 (17) 2015, s. 16-27.
 • Działalność rusyfikacyjna nauczycieli języka rosyjskiego w Gimnazjum Lubelskim w okresie międzypowstaniowym, „Rocznik Lubelski”, T. XLI, Lublin 2015, s. 102-137.

  2016

 • Antoniego Migdalskiego - ucznia gimnazjum lubelskiego powstańcze boje w 1863 roku [w] Rok 1863 w kilku odsłonach, red. Eugeniusz Niebelski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 91-101.
 • Ze szkolnej ławy na ścieżki powstań styczniowego i zabajkalskiego. Losy uczniów Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie, Rocznik Lubelski”, T. XLII, Lublin 2016, s. 43-65.
 • Działalność pedagogiczna Eugeniusza Stepanowa – profesora języka i literatury rosyjskiej w Gimnazjum Lubelskim w latach 1856-1863, [w] „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 14 (2016), zeszyt 1, s. 119-133.

  2017

 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017, Lublin 2017 (monografia szkoły - str. 377).
 • Działalność pedagogiczna Józefa Skłodowskiego w Lublinie, [w] Trzeźwi entuzjaści – szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj – dziś – jutro, pod red. Aleksandra Furtaka, Lublin 2017, s. 189-212.
 • Rygory wobec uczniów Gimnazjum Lubelskiego i rzeczywistość szkolna w dobie międzypowstaniowej „Rocznik Lubelski”, T. XLIII, Lublin 2017, s. 69-92.
 • Józef Męciński - student, powstaniec styczniowy, obywatel Galicji, [w] „Teka Komisji Historycznej - OL PAN”, 2017, XIV, Lublin 2017, s. 87-122.

  2018

 • Pochodzenie społeczne uczniów Gimnazjum (Liceum) Lubelskiego w latach 1832–1864, Przegląd Historyczno-Oświatowy, Rok LXI 1-2 (239-240), Warszawa 2018, s. 45–74.
 • Ignacy Drewnowski - uczestnik walk powstańczych w 1863 roku na Lubelszczyźnie i w Sandomierskiem, „Rocznik Lubelski”, T. XLIV, Lublin 2018, s. 99-110.

  2019

 • Struktura demograficzna uczniów Gimnazjum Lubelskiego w latach 1832-1864, Bibliotekarz Lubelski, Rok 2019, Rocznik LXII, s. 111-141.
 • Duchowni prawosławni nauczycielami Gimnazjum Lubelskiego w latach 1835-1865, Rocznik Lubelski, T. XLV, Lublin 2019, s. 111-127.
 • Jan Amborski - patriota, publicysta i uczony. Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy – Kościół – Syberia – Rosja (XIX-XX w.): studia ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Anna Barańska, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, s. 579-588.
 • Antoni i Stanisław Tittenbrunowie - ojciec i syn w powstaniach narodowych 1830 i 1863 roku, Kronika Bydgoska, T. XL, Bydgoszcz 2019, s. 189-204.

  2020

 • Ryszard Wilson - zapomniany powstaniec 1863 roku i lekarz oświęcimski, Zeszyty Społeczne KIK, Lublin 2020, s. 137-150.
 • Gimnazjaliści lubelscy w szeregach studentów Instytutu Puławskiego na bitewnych polach powstania 1863 roku, Bibliotekarz Lubelski, Rok 2020, Rocznik, s. 65-92.
 • Jan Aleksandrowski zasłużony nauczyciel Liceum Krzemienieckiego i szkół średnich w Królestwie Polskim, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne”, NR 1-2 (15-16) 2020, Ostrowiec Świętokrzyski, s. 172-194.

  2021

 • Uczniowie Gimnazjum Lubelskiego w walkach powstańczych 1863 r. na terenie Wielkopolski, Kronika Bydgoska, T. XLII, Bydgoszcz 2021, s. 25-59.
 • Gustaw Zakrzewski – jego losy oraz szlak bojowy w 1863 roku, Rocznik Lubelski, T. XLVII, Lublin 2021, s. 118-136.
 • Janina Szymajda - nauczyciel, dyrektor i działacz społeczny wielu pokoleń w walce o dobro polskiej szkoły. Zeszyty Społeczne KIK, nr 24, Lublin 2021, s. 81-96.

  2022

 • Dyrektorzy IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2022, Lublin 2022 [monografia, stron 215].

Konferencje i sesje naukowe odbyte w latach 2001-2020

2001

 1. Konferencja naukowa. „Europejczyk po polsku. Świadomość obywatelska we wspólnej Europie” w ramach VIII seminarium Polskich Spotkań Europejskich organizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w Warszawie odbyta w Centrum Kultury w Lublinie. Przygotowanie do udziału w seminarium. Udział w panelu dyskusyjnym.
 2. 2001 – Sesja naukowa w IX LO poświęcona Polakom pomordowanym w Katyniu. Wygłoszenie referatu „Pamięć i prawda historyczna o Polakach zamordowanych w Katyniu 1940 roku.”

  2002

 3. Konferencja naukowa w IX LO nt. „Unia Europejska - tak czy nie”, dotycząca ewentualnego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Udział w panelu dyskusyjnym.
 4. Sesja popularnonaukowa w IX LO „Lublin i Lubelszczyzna pod zaborem rosyjskim” Referat „Udział ludności Lubelszczyzny w walce narodowowyzwoleńczej w XIX wieku”.
 5. Spotkanie naukowe w IX LO „Przyczyny, przebieg i skutki strajków w 1980 r. na Lubelszczyźnie”, połączona z prezentacją książki „Lubelski Lipiec 1980” przez mgr Marcina Dąbrowskiego autora książki. Udział w panelu dyskusyjnym.
 6. Wojewódzka Sesja Młodzieżowa zorganizowana przez Zespół Szkół nr im. Władysława Grabskiego w Lublinie nt. „Moje Miejsce w Zjednoczonej Europie”. Udział w panelu dyskusyjnym.
 7. Konferencja międzynarodowa Miętne pod Warszawą, zorganizowana przez Instytut dla Zjednoczonej Europy w Warszawie - z udziałem ambasadora Szwecji w Polsce p. Janem Ambergiem poświęcona „Spotkaniu ze Szwecją”. Udział w panelu dyskusyjnym.
 8. Spotkanie naukowe w KUL „Zbrodnie w majestacie prawa w latach 1944-1956” we współpracy ze Związkiem Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy” oddział w Lublinie, z udziałem p. Jana Łokaja. Udział w panelu dyskusyjnym.
 9. Konferencja naukowa w IX LO „Polska w Unii Europejskiej – perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia” zorganizowana przy współpracy Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie z udziałem Piotra Natkańskiego z RCIE i pracownika naukowego UMCS dr Janem Huninem z Belgii. Wygłoszenie referatu nt. „Model Unii Lubelskiej, jako pierwszej w dziejach Europy”. Udział w panelu dyskusyjnym.
 10. Sesja naukowa w IX LO przy współpracy Związku Piłsudczyków Odział w Lublinie - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju, z udziałem kapitana Bogdana Walasa. Wygłoszenie referatu nt. „Józef Piłsudski – wczoraj i dziś”.

  2003

 11. „Konferencja międzynarodowa w KUL „Polska-Niemcy partnerzy w nowej Europie” w ramach współpracy polsko-niemieckiej zorganizowana przez Fundację Rozwoju KUL i Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie. Udział w panelu dyskusyjnym.

  2004

 12. Spotkanie samorządowe w IX LO, nt. „Działalność urzędu burmistrza w strukturach samorządowych” z udziałem burmistrza miasta Łęczna mgr inż. Teodorem Kosiarskim. Wygłoszenie referatu „Samorząd terytorialny i jego rola w dobie niewoli narodowej w XIX wieku”.

  2005

 13. Spotkanie naukowe w IX LO poświęcone szkolnictwu polskiemu w XIX w. Wygłoszenie referatu „Józef Skłodowski – dyrektor Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie w latach 1851-1862.
 14. Konferencja międzynarodowa w ramach forum polsko – belgijsko - ukraińskiego Ukraina a Świat w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – „Znaczenie demokracji dla regionów Europy Wschodniej i Unii Europejskiej” zorganizowana przez Fundację Rozwoju KUL z udziałem m.in. dra Jana Hunina z Belgii i Konsula Generalnego Ukrainy p. Iwana Grytsaka. Wygłoszenie referatu „Polska-Ukraina w ostatnim 100-leciu wokół newralgicznych problemów”.

  2006

 15. Udział w Modlitewnym Dialogu Duchowieństwa Polski i Ukrainy na terenie dawnego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

  2007

 16. Konferencja naukowa w IX LO w ramach obchodów 35-lecia IX LO w Lublinie. Wygłoszenie referatu „Dzieje IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2007”.
 17. Sesja naukowa w ramach obchodów 690. rocznicy lokacji Miasta Lublina „Lublin i Lubelszczyzna na przestrzeni wieków” w KUL z udziałem m.in. prof. Henryka Gapskiego i prof. Eugeniusza Niebelskiego. Wygłoszenie referatu „Uczniowie i absolwenci Gimnazjum Lubelskiego wobec wystąpień politycznych 1860-1862 r. i powstania styczniowego”.
 18. Spotkanie naukowe w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie, nt. „Kryzysy w PRL w latach 1956-1981” z pracownikiem IPN w Lublinie dr Dorotą Gałaszewską-Chilczuk). Udział w panelu dyskusyjnym.

  2008

 19. Sesja naukowa w IX LO z historii ustroju Polski z udziałem pracownika naukowego KUL dra Roberta Kozyrskiego. Wygłoszenie referatu „Konstytucjonalizm na przestrzeni wieków”.
 20. Sesja naukowa w IX LO „90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”, z udziałem kapitana Bogdana Walasa przedstawiciela Związku Piłsudczyków Odział Lublin – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju. Wygłoszenie referatu „Lublin w dobie tworzenia się odrodzonego Państwa Polskiego w 1918 roku”

  2009

 21. Konferencja naukowa w IX LO z udziałem pracownika naukowego KUL dr Roberta Kozyrskiego i mgr Teodora Kosiarskiego – burmistrza miasta Łęczna, pod patronatem Polskiej Fundacji Roberta Schumana w Warszawie (Joanna Różycką-Thiriet koordynator projektu „Jak działa moja gmina”). Wygłoszenie referatu „Urzędnicy samorządu terytorialnego w służbie publicznej w województwie lubelskim – zakres obowiązków i uprawnień burmistrza w XIX wieku i współcześnie”.
 22. Konferencja naukowa w IX LO z udziałem działaczy Solidarności w Lublinie dr Zygmunta Łupiny i Ireneusza Haczewskiego. Wygłoszenie referatu „DUCH OKRĄGŁEGO STOŁU – DROGA DO POROZUMIENIA NARODOWEGO 6 lutego - 5 kwiecień 1989 r.”

  2010

 23. Sesja naukowa w IX LO Tryptyk Powstańczy, cz. I nt. „147 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863-1864” z udziałem mgr Adama Polskiego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic, autora kilkunastu wydawnictw książkowych poświęconych problematyce o Powstaniu Styczniowym na Lubelszczyźnie. Wygłoszenie referatu nt. „Uczniowie i absolwenci Gimnazjum Lubelskiego w Powstaniu 1863-1864”.
 24. Sesja naukowa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim nt. „Lubelskie Dni Pamięci o ofiarach Katania” z udziałem m. in. prof. Mieczysława Ryby i Dr Marcina Palucha. Wygłoszenie referatu „Losy dokumentacji katyńskiej i jej droga na Zachód”. Udział w panelu dyskusyjnym.
 25. Spotkanie naukowe w IX LO nt. „Lubelski Lipiec 80 – wszystko zaczęło się w Lublinie” z udziałem pracownika IPN w Lublinie mgr Marcina Dąbrowskiego. Wygłoszenie referatu „Kryzysy w PRL w latach 1956-1976”. Udział w panelu dyskusyjnym.
 26. Sesja naukowa w IX LO nt. Tryptyk Powstańczy. Cz. II, „180. rocznica Powstania Listopadowego 1830/31” z udziałem pracownika Archiwum Państwowego w Lublinie mgr Edyty Targońskiej. Wygłoszenie referatu „Lublin w pierwszych miesiącach Powstania Listopadowego 1830/1831”. Udział w panelu dyskusyjnym.

  2011

 27. Sesja naukowa w IX LO w ramach Roku Marii Curie- Skłodowskiej z udziałem pracowników naukowych UMCS: z udziałem prof. Małgorzaty Willaume i dr Adama Kalbarczyka. Wygłoszenie referatu „Dwie niezwykłe biografie: Maria Skłodowska-Curie i Józef Skłodowski”. Udział w panelu dyskusyjnym.
 28. Sesja naukowa zorganizowana przez II Katedrę Historii Nowożytnej Instytutu Historii KUL Jana Pawła II i Archiwum Państwowego w Lublinie „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie. Źródła, Wydarzenia, Ludzie” z pracownikami naukowymi KUL, UMCS i Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Anna Barańska, Dr Jan Skarbek, prof. Wiesław Śladkowski, Dr Maciej Mycielski. Wygłoszenie referatu „Biskup lubelski Mateusz Wojakowski w Powstaniu 1830-1831. Udział w panelu dyskusyjnym.

  2012

 29. Szkolny projekt edukacyjny z historii nt. „Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce – zesłańcy, odkrywcy, budowniczowie, żołnierze, twórcy, emigranci” zorganizowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, (opracował dr I. Sadurski).
 30. Spotkanie naukowe w Garbowie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej z udziałem kanonika. ks. kan S. Wąsika, proboszcz seniora, ks. Z. Szabały, wikarego parafii, K. Firleja – wójta, M. Sanaluta, zastępca wójta, M. i B. Lehun, z Jastkowa. Wygłoszenie referatu „Biskup lubelski Mateusz Wojakowski w Powstaniu 1830-1831”.
 31. Sesja naukowa w IX LO nt. „25. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie” z udziałem ks. kanonika Ryszarda Juraka proboszcza z Parafii Świętej Rodziny w Lublinie oraz dr Cezarego Rittera pracownika Instytutu Jana Pawła II KUL, redaktora kwartalnika „Ethos”. Udział w panelu dyskusyjnym.

  2013

 32. Międzynarodowa Konferencja naukowa poświęcona 150. rocznicy Powstania Styczniowego „Walka – Kraj – Lubelszczyzna - Kościół” odbyta na Zamku Lubelskim z udziałem pracowników naukowych: prof. R. Bendera, prof. Eugeniusza Niebelskiego, ks. prof. Edwarda Walewandera, prof. Wiesława Śladkowskiego, prof. Małgorzaty Villaume. Wygłoszenie referatu „Szkoła Buntowników” - Gimnazjaliści lubelscy w manifestacjach 1861 r.”
 33. Udział w pracach jury quizu historycznego w ramach obchodów „150. Rocznicy Powstania Styczniowego” zorganizowanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie pod przewodnictwem Pani Jolanty Szołno-Koguc – Wojewody Lubelskiego oraz Pana Krzysztofa Babisza – Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wygłoszenie referatu „Szkoła Buntowników” - Gimnazjaliści lubelscy w manifestacjach 1861 r.”
 34. Sesja naukowa w IX LO nt. „150. rocznica Powstania Styczniowego” z udziałem wybitnych historyków lubelskich: prof. Wiesława Śladkowskiego i prof. Eugeniusza Niebelskiego. Wygłoszenie referatu „Szkoła Buntowników” - Gimnazjaliści lubelscy w manifestacjach 1861 r.”
 35. Polsko-rosyjska konferencja naukowa w KUL zorganizowana przez Katedrę Literatury Rosyjskiej i Instytut Filologii Słowiańskiej KUL – nt. "Rosyjskie ślady w Lublinie. Emigracja rosyjska w Polsce", z udziałem historyków lubelskich: prof. Anny Woźniak, prof. Mirosława Filipowicza, prof. Henryka Gabskiego. Wygłoszenie referatu „Rosyjscy nauczyciele Gimnazjum Gubernialnego w Lublinie w okresie międzypowstaniowym".

  2014

 36. Sesja naukowa w Auli Kościoła na Poczekajce w Lublinie, „Tryptyk Powstańczy”, cz. III - „220. rocznica Powstania Kościuszkowskiego” z udziałem pracowników naukowych KUL: prof. Witolda Matwiejczyka, Dr hab. Arkadiusza Stasiaka, dr. Marcina Branowskiego. Wygłoszenie referatu "Okoliczności wybuchu Powstania Kościuszkowskiego na tle upadającego państwa".

  2015

 37. Sesja naukowa w Auli Kościoła na Poczekajce w Lublinie, nt. "W kręgu języka i literatury rosyjskiej w XIX-wiecznym Lublinie" z udziałem pracowników naukowych KUL i UMCS: prof. dra hab. Mirosława Filipowicza, dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i dra hab. Krzysztofa Latawca z Instytutu Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS. Wygłoszone referatu „Działalność pedagogiczna Jana Aleksandrowskiego profesora języka i literatury rosyjskiej w latach 1804-1840”.
 38. Konferencja naukowa poświęcona III edycji Tygodnia Niepokornych prowadzonej aktualnie przez Fundację Niepodległości w Lublinie, w ramach 70. Rocznicy powołania zrzeszenia WOLNOŚĆ i NIEZAWISŁOŚĆ ostatniej legalnej powojennej Polskiej Władzy z udziałem kombatantów z Lubelszczyzny, żołnierzy majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”: mjr. Mariana Pawełczaka ps.”Morwa” i kpt. Zbigniewa Matysiaka, ps. „Kowboj”, „Dym”, dr Sławomira Poleszaka z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Sławomira Górskiego, reżysera filmu „WiN. Ostatnia Nadzieja”, Marka Franczaka, syn ostatniego „Żołnierza Wyklętego” Józefa Franczaka ps. Lalek, Anny Tchórzewskiej pracownika Fundacji Niepodległości w Lublinie. Prowadzenie konferencji i udział w panelu dyskusyjnym.

  2016

 39. Sesja naukowa na Zamku Lubelskim nt. „1050 rocznica Chrześcijaństwa w Polsce” we współpracy z Instytutem Historii KUL i Instytutem Historii UMCS pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty z udziałem pracowników naukowych KUL i UMCS: [Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Pleszczyński - Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej, IH UMCS i Prof. nadzw. dr hab. Paweł Kras - Instytut Historii KUL, Instytut Historii PAN w Warszawie]. Wygłoszenie prelekcji nt. „Działalność ewangelizacyjna św. Wojciecha na ziemiach polskich i wśród Prusów”.
 40. Konferencja naukowa "Młodzieżowa Akademia Nowego Pozytywizmu" na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w ramach programu "Jesień z Pozytywistami Lubelskimi". Wygłoszenie prelekcji nt. "Dziadek Marii Curie-Skłodowskiej i jego czasy w Gimnazjum Lubelskim" (Zob. relacja TVP 3 Lublin: lublin.tvp.pl/mlodziezowa-akademia-nowego-pozytywizmu).
 41. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Trzeźwi entuzjaści - szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj - dziś - jutro", z udziałem pracowników naukowych KUL i UMCS: [dr hab. Jakub Malik, prof. KUL, dr hab. Maciej Gloger, prof. UKW - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr hab. Agata Skała - UMCS, dr Andrzej Przegaliński - UMCS]. Wygłoszenie prelekcji nt. "Józef Skłodowski na dyrektorskiej posadzie w Lublinie w latach 1851-1862".

  2017

 42. Sesja pt. Śladami Marii Curie Skłodowskiej w ramach obchodów 150. Rocznicy urodzin dwukrotnej noblistki zorganizowana przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Wygłoszenie prelekcji O naukowych i pedagogicznych dokonaniach Józefa i Władysława Skłodowskich.
 43. Promocja książki IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie w latach 1972-2017 z okazji 45-lecia obchodów szkoły zorganizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
 44. Konferencja naukowa w ramach jubileuszu 150. rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej z udziałem członków rodziny Noblistki: prof. Hélène Langevin-Joliot, prof. Pierre’a Joliot  College de France i członka Francuskiej Akademii Nauk. Wygłoszenie prelekcji Działalność pedagogiczna Józefa Skłodowskiego w Lublinie.
 45. Sesja popularno-naukowa „Drogi do Niepodległości” w ramach obchodów 99. Rocznicy odzyskania niepodległości. Wygłoszono prelekcję „Próby odzyskania niepodległości w XIX wieku”.

  2018

 46. Konferencja naukowa nt. 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem pracowników naukowych Instytutu Historii KUL: Prof. dr hab. Mieczysław Ryba - „Uwarunkowania międzynarodowe odzyskania przez Polskę niepodległości"; dr. Robert Derewenda „Dążenia niepodległościowe Polaków na początku XX wieku" - i IPN w Lublinie - dr. Marcin Krzysztofik "Hrabia Maurycy Zamoyski - ziemianin, polityk”. Wygłoszenie prelekcji „Polskie koncepcje odzyskania niepodległości w XIX wieku".

  2019

 47. Sesja popularno-naukowa nt. „Lubelskie obchody 156. rocznicy Powstania Styczniowego” w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Wykład inauguracyjny pt. “Młodzież Lublina w przededniu Powstania Styczniowego” I. Sadurski - IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie, Marek Chodowski pt. “Społeczeństwo rosyjskie wobec Polaków w dobie Powstania Styczniowego” - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Krzysztof Styczyński pt. "Obraz powstania styczniowego w opracowaniach Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej" - III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

  2020

 48. Sesja popularno-naukowa w ramach obchodów 157. rocznicy Powstania Styczniowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim  adresowana do młodzieży lubelskich szkół średnich. Sesję otworzy wojewoda lubelski Lech Sprawka. Następnie Mgr Radosław Borzęcki – dyrektor IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie wygłosił referat „Idea sesji popularno-naukowych poświęconych powstaniu styczniowemu”. Przewidziane były wykłady nauczycieli z czterech lubelskich liceów, które przybliżyły młodzieży zagadnienia związane z Powstaniem Styczniowym i jego przebiegiem na terenie Lubelszczyzny: „Koncepcje niepodległościowe Mariana Langiewicza” - Mgr Krzysztof Styczyński (III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie), „Ignacy Drewnowski uczestnik walk powstańczych w 1863 r. na Lubelszczyźnie i Sandomierskiem” Dr Ireneusz Sadurski (IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie) „Michał Kruk-Heydenreich zwycięzca spod Żyrzyna” Mgr Marek Chodowski (I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie) „Portret powstańca - Marcin Borelowski-Lelewel” Mgr Mirosław Sałach (IX LO im. M. Kopernika w Lublinie) „Kobiety w powstaniu styczniowym” Mgr Monika Sugier (II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie) „Powstanie styczniowe w pamięci II Rzeczypospolitej” - dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL. Występ chóru szkolnego „Copernicus” z IX LO pod dyrekcją mgr Mileny Wnuk.

Olimpiady i konkursy uczniów IX LO im. Mikołaja Kopernika w Lublinie pod opieką dr. Ireneusza Sadurskiego

 1. [2007] – Piotr Poniatowski został zakwalifikowany do zawodów centralnych Olimpiady Historycznej.
 2. [2008/09] - Finał IV Ogólnopolskiego konkursu Historycznego Na drodze ku wolności – społeczeństwo polskie w latach 80. XX wieku. Doświadczenia świadka historii. Zorganizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Aleksander Rudziński zajął 10 miejsce w Polsce na łączną liczbę 60 finalistów.
 3. [2009] – do etapu okręgowego konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany przez Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS w Lublinie zakwalifikowali się Paweł Mącik i Hubert Pioś.
 4. [2010] - Narodziny, rola i znaczenie podziemnego Radia Solidarność na Lubelszczyźnie w latach 1983-1989. Zespół uczniów: Aleksander Rudziński, Michał Dajos, Łukasz Ozimek z zdobyli I miejsce w Polsce w ramach finału Konkursu „Ocal Okruchy Historii” - Podsumowanie Roku Historii Najnowszej zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.
 5. [2010] – do etapu okręgowego konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany przez Zakład Samorzadów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS w Lublinie zakwalifikowali się Paweł Mącik.
 6. [2011] - Kurier Lubelski nr 1. Zespół uczniów Jakub Podgórniak, Maciej Szot, Łukasz Zieliński, Krzysztof Giszka, zostali laureatami w województwie lubelskim w ramach konkursu historycznego zorganizowanego przez II Katedrę Historii Nowożytnej Instytutu Historii KUL Jana Pawła II.
 7. [2013] - Udział w konkursie międzyszkolnym na prezentacje multimedialną pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin nt. „Bohaterom Powstania Styczniowego”. Wyróżnienie uzyskała Aleksandra Wójcik.
 8. [2013] - Konkurs – „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Do etapu wojewódzkiego awansowały: Alicja Wasilewicz i Adrianna Serwin.
 9. [2013] - Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – do szczebla powiatowego dotarła Patrycja Klecha.
 10. Olimpiada Historyczna. Do II etapu konkursu zakwalifikowała się Małgorzata Szwed.
 11. [2013] do etapu powiatowego konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowany przez Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS w Lublinie zakwalifikowała się Małgorzata Szwed.
 12. [2013] – Zespół uczniów: Bartosz Faudyga, Jakub Piskorek, Ewelina Wąchała, Marlena Kowalska i Agata Wawszczak uzyskali wyróżnienie w Grze Miejskiej „1863” – Śladami Powstańców” z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego.
 13. [2013] - Konkurs nt. "Europejski Lublin - Oczami młodych Artystów" w ramach VI Edycji Lubelskiego Dnia Europy”, I miejsce zajął Jakub Wójcik.
 14. [2014] - Weronika Sławek została laureatem wojewódzkiego konkursu historycznego nt. „W hołdzie bohaterom”.
 15. [2014] - Karolina Tomas została finalistką Ogólnopolskiego konkursu historycznego „Polska Nasza Niepodległa. Polacy w walce o niepodległość 1795-1918/22” w Białymstoku.
 16. [2014] Małgorzata Szwed zakwalifikowała się do II stopnia Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, przy Wydziale Politologii UMCS.
 17. [2014] Małgorzata Szwed zakwalifikowała do III wojewódzkiego etapu Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, organizowanego przez Wydział Politologii UMCS.
 18. [2015] Uczniowie: Katarzyna Zmysłowska i Joanna Sławek, Wojciech Bubeła zakwalifikowali się do II Etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach (VIII edycja).
 19. [2015] - Do II stopnia (okręgowego) Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, zakwalifikowali się Wojciech Bubeła, Wojciech Breś, Sylwia Teleon, Zuzanna Szewczyk.
 20. [2015] – Agata Górniak zajęła I miejsce w konkursie wojewódzkim w Lublinie wiedzy o „Szlaku Jagiellońskim.
 21. [2016] do II etapu Okręgowego XLVII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zakwalifikowały się Joanna Sławek i Martyna Horaczyńska.
 22. [2017] Do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim zakwalifikowały się Weronika Nowak i Julia Bernaszuk.
 23. [2017] Do eliminacji ustnych II etapu Olimpiady Historycznej UMCS zakwalifikowała się Katarzyna Mitura.
 24. [2018] Do eliminacji ustnych II etapu Olimpiady Historycznej UMCS zakwalifikowała się Anita Rybicka.
 25. [2019] Julia Bernaszuk została finalistką XII edycji Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach w Bydgoszczy. Znalazła się wśród 18 najlepszych uczniów w Polsce.
 26. [2020] Paweł Frankowski, Maja Ostrowska, Mateusz Frączek zostali laureatami w konkursie „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku”, zorganizowanym przez Wojewodę Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wyżej wymienieni uczniowie zajęli I na łączną liczbę 225 uczestników (77 zespołów).
 27. [2020] Weronika Bloch, Wiktoria Rożek, Aleksandra Sobstyl i Kamil Krzos uczestniczyli w roku szkolnym 2020-2021 w zmaganiach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zakwalifikowali się do etapu okręgowego. 14 lutego 2021 r. Komitet Okręgowy OWP i ŚW w Lublinie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa zakwalifikował Kamila Krzosa do części ustnej zawodów okręgowych, spośród 54 uczestników z województwa lubelskiego. W zmaganiach olimpijskich, które odbyły 20 lutego 2021 r. uczeń zajął wysokie 8 miejsce sumarycznie zdobywając 73 pkt. na 100 możliwych.

„Sadurczykus Times”

 1. Maj 2004, nr. 1 – „Jesteśmy w Unii Europejskiej”.
 2. Grudzień 2004, nr. 2 – „Polska-Niemcy w nowej Europie”
 3. Luty 2005, nr. 3 – „Polska i Ukraina w zjednoczonej Europie”
 4. Marzec 2006, nr. 4 - Izrael bez tajemnic”
 5. Marzec 2007, nr. 5 – „Obchody 35-lecia IX LO w Lublinie”
 6. Kwiecień 2008, nr. 6 – „Stosunki polsko-niemieckie w XX wieku”
 7. Czerwiec 2008, nr. 7 – „Unie Polski z Litwą i Węgrami na przełomie XIV – XVI w”
 8. Listopad 2008, nr. 8 – „90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”
 9. Maj 2009, nr. 9 - „Urzędnicy samorządu terytorialnego w służbie publicznej w województwie lubelskim na przełomie XIX i XX wieku”.
 10. Czerwiec 2009, nr 10 – „Album” – działalność samorządu terytorialnego w służbie publicznej w Polsce”.
 11. Październik 2009, nr 11 - „20 rocznica odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej”.
 12. Wrzesień 2010, nr 12 – ”30. rocznica powstania Solidarności i podpisania porozumień sierpniowych”.
 13. Listopad 2010, nr 13 – „Tryptyk Powstańczy 1794-1864” - „180. rocznica Powstania Listopadowego 1830/31”.
 14. Marzec 2011, nr. 14 – „Na drodze ku wolności – społeczeństwo polskie w latach 80. XX wieku. Doświadczenia świadka historii. Zorganizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie”.
 15. Kwiecień 2011, nr. 15 – „Katyń – 1940-2010” 70. Rocznica zbrodni katyńskiej”.
 16. Styczeń 2012, nr. 16 – „Pamiętamy o bohaterach Powstania Styczniowego”
 17. Kwiecień 2012, nr. 17 – „Lubelskie ślady na syberyjskim szlaku w XIX wieku”
 18. Czerwiec 2012, nr. 18 – „Obchody Roku Marii Skłodowskiej –Curie”.
 19. Styczeń 2013, nr. 19. – „Działania zbrojne na Lubelszczyźnie w czasie powstania styczniowego”.
 20. Maj-Czerwiec 2013, nr. 20 – „25. Rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie”.
 21. Październik 2013, nr. 21 – „150. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego”.
 22. Styczeń 2014, nr. 22 – „Żołnierze Wyklęci na Lubelszczyźnie”.
 23. Listopad 2014, nr 23. – „Tryptyk Powstańczy - „220. rocznica Powstania Kościuszkowskiego”.
 24. Październik 2015, nr. 24, „W kręgu języka i literatury rosyjskiej w XIX-wiecznym Lublinie”.
 25. Wrzesień 2016, nr. 25, „1050 rocznica Chrześcijaństwa w Polsce”.
 26. Grudzień 2016, Sadurczykus Times” - relacja z sesji naukowej nt. ""Józef Skłodowski na dyrektorskiej posadzie w Lublinie w latach 1851-1862"
 27. Kwiecień 2017, nr 27 - 154 rocznica Powstania Styczniowego. „Szlaki bojowe młodocianych powstańców 1863 roku”.
 28. Grudzień 2017, nr 28 -„Wielcy hetmani Rzeczypospolitej”.
 29. Marzec 2018 - Heraldyka
 30. Czerwiec 2018 - Leopolis semper fidelis
 31. Listopad 2018 - 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
 32. Luty 2019. Lubelskie obchody 156. Rocznicy Powstania Styczniowego.
 33. Luty 2020. 157. Rocznica Powstania Styczniowego.
 34. Październik 2020. Janina Szymajda - nauczyciel, dyrektor i działacz społeczny wielu pokoleń w walce o dobro polskiej szkoły. W 80. rocznicę urodzin.
 35. W stulecie Bitwy Warszawskiej.
 36. Luty 2021. Rękopisy o Stanie Wojennym. Sprawa Edwarda Puacza i Marka Nowakowskiego.
 37. Maj 2021. Marianna Wdowiak (1928-2001) Harcmistrzyni, działaczka społeczna, pierwsza dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie